Budování důvěry

Vítejte na cestě k budování důvěry v angličtinu. Jako zkušený majitel jazykové školy a učitel jsem se já, Shahid Mahmood, na vlastní kůži přesvědčil, jak může terapie hrát nedílnou roli při překonávání pochybností a úzkosti spojených s osvojováním jazyka. Učení se novému jazyku, zejména angličtině, často představuje výzvu přesahující slovní zásobu a gramatiku. Mezi tyto problémy může patřit strach z chyb, obavy z mluvení před ostatními nebo nedostatek sebedůvěry ve vlastní schopnost vyjádřit myšlenky a nápady. Pokud si tyto obavy uvědomíme a budeme je řešit prostřednictvím terapie, můžeme jednotlivcům umožnit, aby se v angličtině vyjadřovali svobodněji, sebejistěji a přirozeněji. To může významně zlepšit jejich cestu k jazykovému vzdělávání a učinit z ní plnohodnotnější zážitek.

Překonávání pochybností o sobě samém
Pochybnosti o sobě často působí jako významná překážka efektivního učení se jazykům. Může pramenit z předchozích negativních zkušeností nebo z nerealistických očekávání dokonalosti. Prostřednictvím terapie můžeme tato internalizovaná přesvědčení odstranit, přeformulovat negativní myšlenky a posílit důvěru jednotlivců ve schopnost učit se a efektivně používat angličtinu.

Překonání strachu z chyb
Strach z chyb může omezit ochotu člověka procvičovat si nový jazyk. Je nezbytné pochopit, že dělat chyby není selhání, ale důležitá součást procesu učení. Terapie může jednotlivcům pomoci přijmout a uchopit jejich chyby jako příležitost k učení, a tím podpořit zdravější postoj k učení se jazykům.

Snížení úzkosti z mluvení
Úzkost z mluvení před ostatními může být pro mnoho studentů jazyků ochromující. Terapie může poskytnout nástroje a techniky ke zvládnutí této úzkosti, jako jsou dechová cvičení, vizualizace a pozitivní afirmace. To jednotlivcům umožňuje vyjadřovat se během konverzace v angličtině svobodněji a sebevědoměji.

Dílčí témata:

Aktivity zaměřené na hraní rolí
Využívání scénářů hraní rolí k nácviku reálných situací, čímž se posiluje sebedůvěra v konverzační dovednosti.

Vizualizační techniky
Využití vizualizace k představě úspěšné konverzace, čímž se podporuje pozitivní myšlení o používání jazyka.

Pěstování růstového myšlení
Povzbuzování žáků k tomu, aby výzvy vnímali spíše jako příležitosti k růstu než jako nepřekonatelné překážky.

Pozitivní afirmace pro výuku jazyků
Používání pozitivních afirmací speciálně přizpůsobených pro výuku jazyků k překonání negativní samomluvy.

Vzájemná podpora a spolupráce
Vytvoření podpůrného prostředí pro učení, ve kterém mohou žáci komunikovat a učit se jeden od druhého.

Zpětná vazba a konstruktivní kritika
Učení žáků přijímat zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku a učit se z nich.

Začlenění kulturního učení
Pochopení kulturních nuancí a souvislostí může zlepšit učení jazyka a zvýšit sebevědomí.

Stanovení realistických cílů
Vedení žáků ke stanovení dosažitelných cílů při studiu jazyka, které je udrží motivované.

 Průběžné procvičování
Podporování pravidelného procvičování s cílem zvýšit plynulost a přirozenost anglické konverzace.

Hodiny terapií

Po-Pá: 8:00 – 17:00 hodin

Address

nám. Sítná 3113, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Czechia 

Email

ahoj@barvylasky.cz

Phone

(420)- 604 413 141